NGUYỄN BÁ LỘC – KẺ DIỄN LẠI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG CHẾ ĐỘ

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống đối chế độ là chiêu trò không mới, là một âm mưu, thủ đoạn chưa khi nào ngưng nghỉ của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, chống cộng. Mới đây, Nguyễn Bá Lộc tiếp tục có bài đăng trên trang báo tiengdan, với tiêu đề “Quyền công nhân tại Việt Nam”, thoạt đọc tiêu đề bài viết và mấy lời mở đầu có thể có người lầm tưởng rằng Y là người có tiếng nói chân chính để bảo vệ cho quyền và lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng đọc toàn bộ nội dung bài viết mới thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyễn Bá Lộc, Y chẳng qua cũng chỉ là nhai lại chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta không hơn, không kém.…

Read more