“KINH NGHIỆM” CHỐNG ĐẢNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Những năm qua, Nguyễn Đình Cống luôn triệt để tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên các trang mạng xã hội phản động có máy chủ đặt ở nước ngoài. Dù ông ta giật tít các bài viết rất khác nhau song đều có chung nội dung đó là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua đó nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đất nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội ở Việt Nam…

Lợi dụng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và việc góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đình Cống đã viết bài với tiêu đề:Kinh nghiệm của Đảng CSVN đăng trên trang mạng Boxit VN.…

Read more