THỰC HIỆN MINH BẠCH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Người sống trắng tay – kẻ sống đầy tay”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, bởi lẽ:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ở Việt Nam, tuy chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội. Theo tiếng Việt nên hiểu minh bạch, xét dưới góc độ hành động là động từ, dùng để chỉ những hành động thể hiện sự rõ ràng, rành mạch trong bất cứ công việc nào.…

Read more