CÔNG LAO CỦA ĐẢNG, TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG CAO CẢ, KHÔNG AI CÓ QUYỀN XUYÊN TẠC, LĂNG MẠ

Âm mưu chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là cái đã thấm sâu vào gan ruột, xương tủy, là một âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt chưa lúc nào ngưng nghỉ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Đặc biệt, mới đây Phạm Văn lại tiếp tục có bài đăng trên trang mạng xã hội cố tình xuyên tạc lịch sửa dân tộc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thủ đoạn vô cùng thô tục, bỉ ổi đáng phải lên án.

Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, dẫn dắt toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam đứng lên làm cách mạng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và tự giải phóng cho mình thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ chính bản thân mình là điều hiển nhiên đã được lịch sử ghi nhận không ai có quyền xuyên tạc.

Read more