SỰ TRƠ TRẼN CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA

Gần đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là “Tại sao Lenin ghét nông dân và muốn tiêu diệt mọi tôn giáo? của Berthold Seewald dịch giả Lê Quang Ngọ và Lê Quý Trọng.

Đọc nội dung, chúng tôi thấy các vị (dù là ai) đều đích thực là những kẻ bất nhân, bất nghĩa và các vị đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ V.I.Lênin.

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các Lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, V.I.Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.…

Read more