CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong thời gian gần đây, hoạt động đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã góp phần to lớn vào việc bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch đã sử dụng triệt để các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Thông qua đó chúng kích động, lôi kéo các phần tử chống phá cách mạng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more