CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG “NHÂN QUYỀN” ĐỂ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi đất nước có sự kiện là “nhóm” chống phá lại mọc nhanh như nấm sau cơn mưa. Chuẩn bị Đại hội Đảng một số kẻ lại đưa vấn đề “nhân quyền” ở Việt Nam để bàn luận. Với tiêu đề Nhân quyền Việt Nam năm 2020 – nhìn lại và hướng tới của Quốc Phương được BBC News Tiếng Việt đăng tải gần đây cũng nhằm “có tiếng nói” góp cho “nhân quyền” ở Việt Nam trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Những luận điệu mà Quốc Phương trích dẫn là sự cắt ghép thông tin thiếu chính xác hết sức thiên cưỡng để rồi cho rằng ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp ở Việt Nam không độc lập và bị chi phối bởi “chế độ độc đảng”… Với luận điệu đó, chính Quốc Phương là kẻ đang kêu gọi đa nguyên, đa đảng và lập nên cái gọi là “xã hội dân sự” để “bảo vệ” nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more