KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội đăng tải bài viết: “Một nhà nước không biết phải trái” của Canhco. Nội dung bài viết cho thấy sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình quản lý điều hành đất nước, cần đấu tranh bác bỏ, bởi vì:

1.Nhà nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị

Khoản 1, Điều 8, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, tư tưởng về Nhà nước pháp quyền được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, phản ánh quá trình nhận thức ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.…

Read more