Nguyên Anh hiện nguyên hình của kẻ phản động

Với óc thâm thù và dã tâm chống phá đến cùng, các thế lực thù địch luôn đẩy mạnh các hoạt động chống phá những thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Mới đây, Nguyên Anh đã hiện nguyên hình của kẻ phản động khi đăng tải bài viết “Ngón nghề của Đảng: Tung hỏa mù định hướng dư luận” nhằm xuyên tạc quyền được thông tin và tự do tiếp cận thông tin của người dân ở Việt Nam.

Quyền được thông tin và tự do tiếp cận thông tin luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Thế nhưng với bản chất của kẻ phản động, Nguyên Anh đã hồ đồ phán xét rằng, Đảng ta đã “ngăn chặn người dân tiếp cận được luồng thông tin chính thống từ nước ngoài, nếu có đưa tin về những sự kiện thế giới cũng đều được kiểm duyệt và phát ra thông tin một chiều nhằm có lợi cho Đảng”.…

Read more