PHẠM TRẦN – KẺ CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Gần đây, tác giả Phạm Trần có bài viết: “Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu hay ở lại”. Trước hết, phải khẳng định rằng đây là bài viết nhằm xuyên tạc, bịa đặt, vu khống chế độ dân chủ ở Việt Nam, nói xấu để nhằm hạ thấp uy tín của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, bình luận, bàn bạc công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng một cách thiếu căn cứ và cơ sở khoa học.

Thứ nhất, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng.…

Read more