XUYÊN TẠC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ LÀ HÀNH ĐỘNG CHỐNG LẠI ĐẢNG, CHỐNG LẠI NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN

Trong quá trình làm công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên mạng xã hội đã có rất nhiều bài viết xuyên tạc, bôi xấu, kích động chia rẽ nội bộ Đảng. Một số trang blog, web phản động, “lá cải” liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt, xuyên tạc đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Có thể nhận thấy, các bài xuyên tạc đó với tính chất ngày càng xảo quyệt, được che đậy rất tinh vi dưới dạng “thư ngỏ”; “những lời tâm huyết với Đảng”; “góp ý, kiến nghị”. Chúng cho rằng: việc xử lý kỷ luật Đảng, truy tố một số cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật thời gian qua thực chất là nhũng cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ để tranh giành vị trí trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; và chúng tự đặt câu hỏi với Đảng, với nhân dân: đó là thành tích hay là tội ác của Đảng???
Read more