LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt xuất hiện bài viết Lòng dân thể hiện thế nào? của Dương Quốc Chính, nhằm “cổ xúy” cho luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam, hòng hướng lái nền chính trị của Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Xuyên suốt bài viết, với vốn kiến thức nông cạn và tư tưởng thù địch, bất mãn Dương Quốc Chính lớn tiếng cho rằng, ở Việt Nam, dưới chế độ “độc tài cộng sản”, ý chí nguyện vọng của người dân cũng chả được chính quyền đếm xỉa đến. Từ đó, y cố tình lèo lái: Một chế độ đã vỗ ngực tự nhận là được lòng dân thì tại sao không dám để tự do đa nguyên đa đảng, tự do bầu cử, ứng cử? Rõ ràng, những lời lẽ mị dân đó của Dương Quốc Chính đã trực tiếp cổ xúy đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam của các thế lực phản động, cơ hội chính trị; nhằm hạ thấp và đi tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more