CÔNG DÂN VIỆT NAM SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT

Vừa qua, Ngàn Hương có bài viết: “Tại sao làm từ thiện lại phải báo cáo với chính quyền?”. Mục đích, nhằm ca ngợi, đề cao Ca sĩ Thủy Tiên trong dịp làm từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020. Đồng thời, hạ thấp, uy tín của Đảng, Nhà nước nhất là các tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền các cấp. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, trái với thực tế của Việt Nam.

Thứ nhất, xuất phát từ truyền thống, đạo lý của dân tộc: “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “thương người như thể thương thân” và tình hình thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định các quan điểm, chủ trương trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.…

Read more