VẪN LÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CŨ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc sau Đại hội. Có thể thấy, những thủ đoạn của chúng vẫn là chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 hay xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1.Cần phải nhận thức rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của nước ta và xu thế phát triển của thời đại.Các thế lực thù địch cho rằng, việc Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ là sai lầm và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là khái niệm què quặt, sao chép từ Trung Quốc.…

Read more