ÂM MƯU CỔ SÚY CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP ĐOÀN TỰ DO TẠI VIỆT NAM

Trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá nước ta, hòng làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài chống phá. Một trong những chiêu bài chúng thường sử dụng là kêu gọi, lôi kéo thành lập nhiều tổ chức nhân danh người lao động dưới hình thức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập. Mới đây, trên Baotiengdan có bài viết của Jackhammer Nguyễn, với tựa đề “Nghiệp đoàn tự do là con đường dân chủ hóa sắp tới ?” là minh chứng cụ thể cho những mưu đồ đen tối đó.…

Read more