Đỗ Ngà – kẻ vô sỉ, bán nước hại dân

Đỗ Ngà là kẻ phản động lưu vong thường xuyên có những bài viết xuyên tạc bóp méo tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam nhằm chống phá Đảng và sự nghiệp đổi mới của dân tộc ta. Mặc dù, liên tục bị đấu tranh bác bỏ chỉ ra tính vô lý, suy diễn, phản khoa học, thế nhưng, với bản chất vô sỉ, vừa qua, Y lại viết bài “Không cải cách thể chế thì đừng mong đến sự đột phá nào” đăng trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu. Y cho rằng trong Đảng không sử dụng người tài, do vậy để người tài phục vụ đất nước cần thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn về công tác tổ chức cán bộ của Đảng nhằm hạ thấp uy tín của Đảng.

Chúng ta biết rằng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài là một truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Việt Nam và từ khi lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc bồi dưỡng và sử dụng nhân tài để phục vụ cho dân, cho nước.…

Read more