SỰ XUYÊN TẠC CỦA LÊ HỮU KHÓA

Trên trang mạng xã hội (Thongluan-rdp), vừa qua, Lê Hữu Khóa nói rằng: Năm hệ: Lương – Tự – Sáng – Thông – Đa. Sau một hồi luyên thuyên “giời – đất” – kiểu viết khó hiểu, y phê phán độc đảng công an trị sau đó cổ súy cho đa nguyên chính trị.

Rõ ràng Lê Hữu Khóa là tên bồi bút phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đã lú lẫn rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc đảng công an trị”; qua đó, y hy vọng sẽ còn khối kẻ vào hùa với hắn đồng điệu kêu gọi đa nguyên. Y sử dụng những ngôn từ “độc tài”, “toàn trị” để gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng lời lẽ ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.…

Read more