SỰ HOANG TƯỞNG CỦA ĐỖ NGÀ VỀ NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua, Đỗ Ngà liên tục đăng tải những bài viết chống phá đất nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… Trong những bài viết đó, Đỗ Ngà xuyên tạc, bịa đặt, phán xét sặc mùi phản động. Lập luận của Đỗ Ngà rất tráo trở, thâm hiểm và những dẫn chứng, lý lẽ của Y đưa ra rất vô lý, ngây ngô, hoang tưởng. Những điều đó được thể hiện rõ trong bài viết “Ba nhà nước, ba gọng cùm, dân thoát đằng trời!” mà Đỗ Ngà mới đăng tải gần đây.

1. Đỗ Ngà hoang tưởng ra  cai gọi là ba nhà nước trong một quốc gia 

Những quan niệm chung nhất, được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới về nhà nước đều chỉ rõ nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lí xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội.…

Read more