MƯU ĐỒ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA TRẦN GIA PHỤNG

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động, Trần Gia Phụng đã tán phát bài viết “Trước ngày 30-4-1975” với mục đích xét lại nguyên nhân của chiến thắng lịch sử 30.4, hòng “tạo cơ sở” cho những mưu đồ phá hoại đất nước. Với góc nhìn thiển cận và giọng điệu của kẻ “ngụy sử” y cho rằng: Sau hiệp định Paris (27-01-1973), trong khi Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ đạn dược và nhiên liệu cho VNCH, khiến quân đội VNCH thiếu phương tiện chiến đấu, thì trái lại, Liên Xô gia tăng gấp bốn (4) lần viện trợ quân sự cho quân đội VNDCCH, làm cho tương quan lực lượng giữa hai bên trong cuộc chiến, nghiêng hẳn về phía VNDCCH. Theo “kết luận” của Trần Gia Phụng thì việc nhận được viện trợ lớn từ phía Liên Xô đã tạo nên “cơ may” để quân và dân ta đánh bại hoàn toàn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.…

Read more