BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA DŨNG VOVA

Phong trào “Chấn hưng nước Việt” và kênh “Chấn hưng nước Việt” do Vũ Quang Thuận, Lê Thăng Long tuyên bố lập ra vào năm 2013 làm cơ quan ngôn luận, tuyên truyền phát triển tổ chức chống phá nước ta. Mục đích của nhóm này là nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh đòi dân chủ, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Vũ Quang Thuận đã lôi kéo Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc, đặc biệt là Lê Văn Dũng (Dũng Vova) tham gia các hoạt động tuyên truyền chống phá quyết liệt đối với Đảng, Nhà nước.

  1. Hoạt động chống phá của Dũng Vova:

Lê Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Vova, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1992. Sau khi ra trường, Dũng làm kỹ sư Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Đà Nẵng.…

Read more