CẦN PHẢI NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện các ý kiến cho rằng, nên thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu giống như nhiều nước khác đã làm. Lợi dụng vấn đề này một số người cho rằng sở hữu toàn dân là “mù mờ về mặt pháp lý”, không xác định được ai là chủ sở hữu trong các quan hệ đất đai. Một số khác lập luận, với các quyền của người sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013 quy định, quyền sử dụng đất chẳng khác gì quyền sở hữu tư nhân đất đai, tại sao không công nhận đó là sở hữu tư nhân về đất đai.

1.Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lầm cần phải bác bỏ. Quan điểm ủng hộ chế độ đa sở hữu về đất đai ở Việt Nam, thực chất đây là quan điểm ủng hộ sở hữu tư nhân về đất đai.…

Read more