VẠCH TRẦN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI HÒA HỢP DÂN TỘC

Thời gian gần đây, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam đưa tin về hoạt động của luật sư Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Quang Trường, một số lực lượng chống đối đã tổ chức chiến dịch xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi nhọ đối với hai Ông. Do vậy, mọi người cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, vạch trần các hoạt động phá hoại của các thế lực chống đối, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

  1. Những đóng góp của ông Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Quang Trường là rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng.

 Ông Hoàng Duy Hùng và Ông Nguyễn Quang Trường là người Mỹ gốc Việt, một thời nổi tiếng chống cộng cực đoan ở Mỹ. Song, các Ông đã tuyên bố từ bỏ con đường chống cộng để quay về với Tổ quốc, ủng hộ Ðảng Cộng sản, ủng hộ con đường mà Ðảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.…

Read more