CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG SỰ KIỆN 30.4 ĐỂCHỐNG PHÁ VẤN ĐỀ HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

Bất chấp những nỗ lực của Việt Nam về thực hiện vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trong thời gian qua đã đạt được những kết quả hết sức to lớn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc. Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn cố tình đưa ra các thông tin, luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tiễn của Việt Nam.

1.Mọi người cần phải tôn trọng lịch sử và hướng đến một tương lai tốt đẹp:

Chiến thắng 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối. Vậy mà, một số đối tượng thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, truyền bá những tư tưởng hận thù, chống phá Việt nam. …

Read more