NHÂN DÂN VIỆT NAM MỘT LÒNG VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Trên trang mạng xã hội vừa qua đăng bài “Khi đất nước không còn là chốn an toàn” của Hoàng Hoành Sơn. Bài viết thổi phồng một số tiêu cực trong xã hội, cổ súy cho những hành vi chống phá Nhà nước, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước từ đó hòng kích động chia rẽ truyền thống đoàn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân, gây nên thái độ ngộ nhận, tâm trạng hoang mang, hoài nghi, dao động, mất lòng tin ở một bộ phận nhân dân. Song, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không hề bị lung lạc, bởi lẽ:

1.Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30/4/1975, cả nước độc lập thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội.…

Read more