Không thể xuyên tạc chính sách đất đai của Nhà nước ta

Gần đây, trên mạng internet, bút danh “canhco” đã đăng tải bài viết “Những gia đình cách mạng”. Với những luận điệu xuyên tạc, quy chụp, tạo dựng từ các vụ án liên quan đến đất đai trong những năm qua, bài viết đã thể hiện rõ ý đồ xấu xa của một tên phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

 Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là rất đúng đắn. Nước ta cũng như các nước khác trên thế giới, đất đai được quy định rất chặt chẽ trong Hiến pháp và pháp luật. Ở Việt Nam, trong Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.…

Read more