QUỸ VẮC XIN COVID – 19 LÀ QUỸ ĐOÀN KẾT, TINH THẦN NHÂN ÁI, TRÁI TIM KẾT NỐI TRÁI TIM

Trên Bloger của Danlambao Mẹ Nấm có bài viết: “Vaccine COVID-19 và sự khủng hoảng niềm tin từ cấp lãnh đạo”, cho rằng trong dự toán chi ngân sách trong năm 2020 và 2021 của Việt Nam không có mục phòng, chống dịch nên quỹ vaccine là một hình thức quyên góp từ thiện công khai, là mục tiêu chữa cháy tạm thời mà chính phủ đương nhiệm phải phát động và yêu cầu quỹ vaccine đã quyên góp thì phải công khai, minh bạch và chi tiết. Thực tế, Mẹ Nấm đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật. Bởi vì:

Thứ nhất, báo cáo của Ủy ban về các vấn đề xã hội trình Quốc hội ngày 30/10/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực y tế, dân số cho biết: giai đoạn 2016-2020 tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế ước thực hiện năm 2020 khoảng 124.755,5 tỷ đồng (tương đương 7,14% tổng chi ngân sách nhà nước), cao hơn năm 2019 và cũng là năm có tỷ lệ chi cao nhất từ năm 2013 trở lại đây.…

Read more