NGĂN CHẶN MỌI XUYÊN TẠC, PHÁ HOẠI “MỤC TIÊU KÉP” CỦA VIỆT NAM

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ năm 2021 đã xác định: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Đây là phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2021, là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình này các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc phá hoại “mục tiêu kép” của Việt Nam.

1. Mọi người dân cần phải nhận rõ âm mưu “mượn gió bẻ măng” để chống phá của các thế lực thù địch.

Trong thời gian gần đây, những phần tử cơ hội, chống đối tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá đất nước ta.…

Read more