THANH BÌNH – KẺ “ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN”

Những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết liệt phòng, chống dịch covid – 19 thì trên trang mạng Quyenduocbiet, Thanh Bình đã có bài viết “Chính phủ Việt Nam đã làm gì”? Trả lời câu hỏi này là toàn bộ luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, “đổi trắng thay đen”, đi ngược với thực tế, hòng bôi nhọ, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam của Thanh Bình.

Thực tế sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi: Chính phủ Việt Nam đã làm gì và đã làm được những gì? Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và trở thành “điểm sáng” trong khu vực và quốc tế. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more