KIỂU “GIẬT TÍT” MỴ DÂN

Trên trang mạng xã hội (rfavietnam), Gió Bấc có “giật tít” Công bằng và nhân ái XHCN trong cuộc chiến vaccine COVID-19 ở Việt Nam để câu khách.

Gió Bấc đã “giật tít” với những lời bình luận cực kỳ gượng gạo, khiên cưỡng. Trong khi một chân lý hiển nhiên đó là Sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản là tất yếu như nhau đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh điều đó trong bài viết của mình cũng là điều bình thường. Tính cách mạng, khoa học của bài viết đó đã được tuyệt đại đa số các nhà khoa học trong, ngoài nước và nhân dân ta khẳng định và hồ hởi đón nhận – chúng tôi không bàn thêm ở bài viết này.…

Read more