SỰ XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA PHẠM TRẦN

Trên trang Danlambao, Phạm Trần đã đăng bài với tựa đề Dân chủ một chiều là ngu dân. Vẫn bằng thủ đoạn quen thuộc, “ngựa quen đường cũ” sau khi trích dẫn một số đoạn trong nội dung bài viết trên Tạp chí Cộng sản, Phạm Trần nêu câu hỏi: “Tuy nói là “của dân, do dân và vì dân” mà lại do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý có vớ vẩn không?” và Y tự trả lời: “Xin đáp ngay cho khỏi mất thời gian vàng bạc của độc giả: đó là của Đảng, do Đảng và vì Đảng”, chấm hết”.

Không chỉ bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ của dân, do dân, vì dân và vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền… Phạm Trần còn trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954-1975).…

Read more