LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỐ PHẬN DOANH NHÂN VÀ NGHỆ SĨ XỨ VIỆT

Gần đây, trên mạng internet, bút danh “VietTuSaiGon” đã đăng tải bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt” với những lời lẽ xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với các doanh nhân và văn nghệ sĩ. Với những luận điệu bịa đặt, quy chụp, bóp méo sự thật, y đã thể hiện rõ ý đồ của một kẻ phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này trên một số nội dung sau:

1.Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Trong bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt”, y đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, các doanh nhân Việt có số phận nghiệt ngã, luôn bị triệt tiêu sự tồn tại bởi chính sách của Đảng ta.…

Read more