ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

Trong thời gian qua, văn học, nghệ thuật đã và đang phát huy tốt vai trò nuôi dưỡng, bồi đắp những tư tưởng, tình cảm nhân văn, trong sáng, cổ vũ, tập hợp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, văn học, nghệ thuật cũng là “mảnh đất” màu mỡ được các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm gieo rắc những tư tưởng phản động, chống phá Đảng và chế độ ta. Do vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật là việc làm hết sức cần thiết hiện nay.

1.Những biểu hiện sai trái trong đời sống văn học, nghệ thuật mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cần phải đấu tranh. Thời gian gần đây đã có không ít hiện tượng văn học, nghệ thuật tiêu cực nảy sinh, có xu hướng phủ nhận thành tựu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kích động sự thù hằn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gieo rắc tư tưởng bi quan, hoài nghi, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “hạ bệ thần tượng”, “giải thiêng” và đi sâu khai thác những câu chuyện đời tư của các anh hùng dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo hướng thêu dệt, thổi phồng, bóp méo sự thật.…

Read more