PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, những điều đó đã được thực tiễn lịch sử minh chứng rất rõ ràng, không có gì bàn cãi. Nhưng các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1.Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more