Khi “kẻ cắp” lại “la làng”!

Nguyên Anh, kẻ bồi bút “có tiếng” với nhiều luận điệu xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần đây, với những thủ đoạn tương tự, y lại tiếp tục đưa ra luận điệu bịa đặt, bóp méo trắng trợn trên Quyenduocbiet với tiêu đề: “Luận điệu tuyên truyền bịp bợm xảo trá của bọn tuyên giáo”, hòng gây sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Với tâm địa đen tối, bản chất tráo trở, y không ngại “đổi trắng thay đen” với suy nghĩ “độc hại” rằng: càng bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc sự thật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Y cho rằng: “giải phóng nước Việt, đưa nước Việt ra khỏi sự đô hộ của Thực Dân Pháp là một sự lừa bịp…”.…

Read more