CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị trung ương 4 khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị thông qua là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, dường như đã thành quy luật, cứ đến các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước thì các thế lực thù địch lại tung lên mạng xã hội, hoặc đăng tải trên một số trang tin lâu nay vẫn có tư tưởng thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Trong đó, Hoàng Lan Mộc Châu với bài viết “Kêu gọi chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như nước đổ đầu vịt”đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp về chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Read more