ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LÀ PHÙ HỢP

Gần đây trên trang Baotiengdan có đăng tải bài viết: “Đổi tên để làm gì” của Nguyễn Đình Cống đã bình luận và đưa ra cái nhìn phiến diện, tiêu cực về việc đổi tên cũng như công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Bằng những lời lẽ lươn lẹo y cho rằng đổi tên chỉ là “vẽ rắn thêm chân”, “bảo vệ những thứ đã lỗi thời”, “duy trì chế độ độc quyền toàn trị”… Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Việt Nam. Bởi vì:

1. Việc thống nhất tên gọi “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” thay cho tên cũ “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” đ bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Về đối tượng phòng, chống tiêu cực, Ban Chỉ đạo Trung ương xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực.…

Read more