Ai mới mơ hồ hoang tưởng?

Trên trang mạng xã hội, mới đây Nguyên Anh lại giật tít “Những điều mơ hồ hoang tưởng”. Trong bài viết đó, y đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam không thể nào có thể tiến đến một cái xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa”. Đây là một luận điệu hết sức phản động, cho thấy dã tâm quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyên Anh. Song, luận điệu phản động của y bị lịch sử và thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, phù hợp với quy luật của lịch sử.

Read more