Bác bỏ luận điệu lợi dụng dịch COVID-19 để xuyên tạc, phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

Dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Rất nhiều người lao động, trong đó có công nhân, nhất là ở phía Nam gặp khó khăn. Sau thời gian giãn cách, một bộ phận không nhỏ đã trở về quê sinh sống. Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch, phản động đã xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong bài viết: “Giai cấp công nhân”, Đỗ Thành Nhân đã xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân, về sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thứ nhất, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng và giai cấp công nhân

Trong bài viết, y cho rằng giai cấp công nhân Việt Nam “không tương xứng” với vai trò lãnh đạo, với những đóng góp cho xã hội, bởi vì họ “không được trực tiếp chọn ra “đội tiên phong” của mình”.…

Read more