SỰ BẤT MÃN, PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Từ khi thành lập Đảng (03/02/1930) cho đến nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta coi là vấn đề “then chốt”, bảo đảm cho Đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết 5 bài học lớn; trong đó, bài học hàng đầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát triển trong lãnh đạo, chỉ đạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn cách mạng mới.

Ấy vậy mà vẫn còn có những kẻ bất mãn “trở cờ” lợi dụng đưa ra những luận điệu phản động hòng bóp méo, xuyên tạc nói xấu để chống phá Đảng. Vừa qua, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu.…

Read more