Luận điệu phản động của Mai Hoa Kiếm

Mới đây, trên trang mạng xã hội Mai Hoa Kiếm có giật tít: “Chiếc áo cộng sản” bao giờ được cởi ra và vứt đi?”. Trong bài viết, y đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình đất nước, xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam khi cho rằng: “con đường đi lên XHCN đã, đang và sẽ là nỗi kinh hoàng đối với dân tộc Việt Nam”. Đây là một luận điệu hết sức phản động, cho thấy dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Mai Hoa Kiếm. Song, luận điệu phản động của y bị lịch sử và thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do của một đất nước độc lập.

Read more