Tư duy lệch lạc của Nguyễn Huy Vũ về văn hóa, con người Việt Nam

Trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Huy Vũ đưa ra luận điệu: “Văn hóa phục tùng và bạo lực của người Việt”. Nội dung bài viết cho thấy Nguyễn Huy Vũ tỏ ra là người tri thức, đưa ra những luận điệu so sánh “Ta”, “Tây” nhìn có vẻ “trăn trở” về văn hóa và con người Việt Nam, nhưng chẳng hiểu gì về văn hóa, con người Việt Nam. Bởi, những “trăn trở”, “ưu tư” của y chỉ là lớp vỏ bọc cho những toan tính đen tối và lừa lọc.

Theo Nguyễn Huy Vũ: “văn hóa mà người Việt Nam tự hào chính là cái văn hóa đẻ ra một dân tộc nhu nhược”… Đây là giọng điệu bỉ ổi của y, nhằm phủ nhận nền văn hóa Việt Nam, phủ nhận giá trị nhân văn, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam.…

Read more