Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyễn Văn Đài

Trên trang rfavietnam, Nguyễn Văn Đài có bài viết với tựa đề “Bàn về quyền tự do ngôn luận trong chế độ cộng sản Việt Nam”. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc về quyền tự do ngôn luận, Y viết: “Khi không hài lòng, không chấp nhận sự cai trị độc tài của nhà nước… Chị Phạm Đoan Trang, anh Trịnh Bá Phương, chị Nguyễn Thị Tâm cũng như mọi công dân… khác có quyền làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống Nhà nước… Và đó là quyền tự do ngôn luận của công dân… đã được ghi nhận tại điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013”, và “Tuyên truyền chống nhà nước… là quyền tự do ngôn luận, không phải tội”. Với những luận điệu xuyên tạc, phản động, phản khoa học và lập luận vô căn cứ, Nguyễn Văn Đài đã hiện nguyên hình là kẻ phản động, thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩatiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.…

Read more