Cần hiểu đúng quy định về những điều Đảng viên không được làm

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương có Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Văn bản trên đã cụ thể hóa, hướng dẫn chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã công kích, xuyên tạc, nhất là các nội dung liên quan đến tư tưởng chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Nam trong bài viết: “Không quản được thì cấm!” đã xuyên tạc việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự”.

Thứ nhất, Nguyên Nam hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về “xã hội dân sự” và việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự” ở nước ta

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được nhiều cá nhân, tổ chức, trong và ngoài nước quan tâm, bàn luận.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trên trang mạng Baotiengdan có giật tít “Phản biện học thuyết của Mác” do Nguyễn Đình Cống đăng đàn. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống thực chất nhằm phê phán và từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin với mục tiêu là xóa nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định dứt khoát rằng, những tác phẩm của C.Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung là một học thuyết cách mạng và khoa học không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người. Điều đó không cần phải tranh cãi.

Có thể thấy những sai lầm mà Nguyễn Đình Cống “phản biện học thuyết của Mác” ở mấy điểm sau đây:

Trước hết, về nội dung và phương pháp tiếp cận vấn đề của Nguyễn Đình Cống là hoàn toàn thiếu khoa học, không toàn diện, cắt xén thông tin nên dẫn đến kết luận sai trái.…

Read more

VietTuSaiGon – Kẻ xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam

Từ những câu chuyện bàn luận gần đây xung quanh khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”, VietTuSaiGon đã xuyên tạc rằng: chữ “Lễ” trong nền giáo dục Việt Nam bị đánh tráo ngay từ trong trứng nước. VietTuSaiGon luận giải ý nghĩa của chữ Lễ một cách thiển cận, sai trái để phục vụ cho ý đồ đen tối là quy chụp, vu khống nền giáo dục Việt Nam, từ  đó “mượn gió bẻ măng” để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta.

Sự bịa đặt, quy chụp của VietTuSaiGon được thể hiện rõ khi đưa lập luận rằng: chữ Lễ trong nền giáo dục Việt Nam chỉ bao gồm sự kính yêu Đảng và Bác Hồ?! Thực tế thì mỗi một người dân Việt Nam hiện nay đều biết rõ mục đích của giáo dục Việt Nam luôn hướng tới giáo dục con người một cách toàn diện về đạo đức, nhân cách, kiến thức, kỹ năng… Trong đó, chú trọng xây dựng và vun đắp nên con người Việt Nam  mới với sự trân trọng truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc, yêu thương, tôn trọng con người, thiên nhiên, đất nước… chứ không chỉ giới hạn ở kính yêu Đảng và Bác như VietTuSaiGon bịa đặt.…

Read more

Sự kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên có sai phạm bị xử lý kỷ luật, Diễm Thi trong bài: “Bác sĩ ‘đánh rơi’ y đức vì thể chế?” đăng trên Rfavietnam.com đã cố tình xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phủ nhận sự quyết tâm, kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Hơn ai hết, khi đưa ra những nội dung trên Diễm Thi cần phải hiểu rõ là:

Thứ nhất, lãnh đạo Đảng, Nhà nước không dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên đã nhúng chàm dù ở cương vị nào! Nhận thức rõ tầm quan trọng và những ảnh hưởng to lớn trực tiếp của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với toàn xã hội, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện tốt công tác này.…

Read more

Một câu hỏi ngu ngơ của Phạm Nhật Bình về giá trị văn hóa

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Điều này đã được thực chứng rõ nét qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử nhân loại. Ấy vậy mà, gần đây trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, đăng tải bài viết: “Phát triển giá trị văn hóa để làm gì?” của Phạm Nhật Bình. Nội dung bài viết cho rằng: “Văn hóa Việt Nam để phục vụ nghị quyết”, “Văn hóa phản động”, “Văn hóa độc tài”… Với cách hiểu trên cho thấy, y đã tỏ rõ là một kẻ không hiểu gì về giá trị văn hóa, con người và những chủ trương, đường lối  của Đảng ta về văn hóa. Bởi vì:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa

Ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta đã đề cập đến phát triển văn hóa dân tộc.…

Read more

“CÂM HAY NGÓNG, NGỌNG HAY NÓI”

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng là Song Chi phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Thoát khỏi thời thực dân phong kiến, rồi lại bị giai cấp thống trị mới đè đầu cưỡi cổ”. Song Chi đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta; mục đích của Song Chi không có gì khác là muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đúng là kẻ “Câm hay ngóng”, “ngọng hay nói”.

Người dân Việt Nam đều biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đó là mục tiêu, động lực của cách mạng.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI VIỆC LỢI DỤNG SỰ CÔNG KHAI MINH BẠCH ĐỂ TUYÊN TRUYỀN, XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Một trong những thủ đoạn mà các lực lượng phản động thù địch trong nước và ở nước ngoài thường sử dụng là lợi dụng triệt để sự thẳng thắn và nghiêm túc công khai thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm của Đảng để thổi phồng, bóp méo và xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trên các trang mạng xã hội các lực lượng phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc, làm sai lạc nhận thức và dư luận, bằng những trích dẫn cắt xén, lắp ghép những nhận định công khai về những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng hiện nay. Một trong những luận điệu xuyên tạc, quy chụp đó là bài viết “Sau 27 năm, bốn nguy cơ vẫn còn nguyên” đăng trên trang Thongluan-rdp.org

Read more

NGUYỄN HỮU VINH – TỰ TÁCH MÌNH THÀNH Ổ NHÓM RIÊNG BIỆT PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC

Vừa qua, Nguyễn Hữu Vinh đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu bài “Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên từ đâu sinh ra”.

1. Trong đó, Y lấy quan điểm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của Đảng ta rồi suy diễn, rêu rao rằng “đảng đang tự tách mình ra thành một ổ nhóm riêng biệt đứng trên luật pháp và cả Hiến pháp”.

Khoản 3, Điều 4, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi rõ: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” và Điều lệ Đảng quy định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo xã hội, đề ra đường lối, chủ trương; Nhà nước tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng bằng chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA PHẠM TRẦN

“Vào đảng để làm gì?” là tựa đề bài viết của kẻ có bút danh Phạm Trần đăng trên trang mạng Danlambao. Toàn bộ bài viết là những thông tin lượm lặt, chắp nối về số đảng viên được kết nạp vào Đảng và số đảng viên bị sàng lọc đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua, từ đó y đưa ra nhận định “Thanh niên hiện nay ngại vào đảng”, “Giới trẻ nhạt đảng”… cuối cùng kết luận đây là do “bản tính lạc hậu và chậm tiến của Lãnh đạo Việt Nam”…

Cần phải khẳng định, đây là một chiêu trò trong rất nhiều mũi công kích chống phá của các thế lực thù địch, luôn tìm cách lôi kéo, lợi dụng giới trẻ để gieo rắc những tư tưởng, quan điểm đối lập, sai trái.

Chúng ta đều biết, từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn bởi thực dân, đế quốc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.…

Read more