LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN QUANG

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết “Khát vọng tự do, dân chủ của người Việt Nam” của Nguyễn Quang với nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bôi đen tình hình xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điệu đó không thể phủ nhận được những chân lý khách quan đang tồn tại.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng nhất, soi sáng cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

Xuyên suốt bài viết Nguyễn Quang lớn tiếng phủ nhận, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết “giáo điều”, “không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường…”.

Read more