Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyễn Tiến Dân

Hiện nay cái tên Nguyễn Tiến Dân không còn lạ lẫm với cư dân mạng cũng như độc giả trong và ngoài nước. Đích thị đây là một kẻ “cơ hội chính trị”, chuyên “bồi bút” cho các thế lực thù địch, phản động bằng những bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mới đây, Y có bài viết: “Nhân thánh lễ tạ ơn, nghĩ về cái sự ngược đời: đảng bắt dân phải ơn đảng”. Trong bài viết, Nguyễn Tiến Dân đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô chứng, lấy một vài hiện tượng đơn lẻ để làm căn cứ rồi quy chụp, phủ nhận tính cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như công lao của Đảng đối với nhân dân, dân tộc.

Với tâm địa thù hận Nguyễn Tiến Dân đưa ra một số luận điệu: “Chúng ta khao khát có được độc lập, nhưng Đảng đã dùng thuốc độc, là Chủ nghĩa Mác – Lênin để giúp chúng ta giải khát.

Read more