VẠCH TRẦN ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA PHẠM TRẦN

“Vào đảng để làm gì?” là tựa đề bài viết của kẻ có bút danh Phạm Trần đăng trên trang mạng Danlambao. Toàn bộ bài viết là những thông tin lượm lặt, chắp nối về số đảng viên được kết nạp vào Đảng và số đảng viên bị sàng lọc đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua, từ đó y đưa ra nhận định “Thanh niên hiện nay ngại vào đảng”, “Giới trẻ nhạt đảng”… cuối cùng kết luận đây là do “bản tính lạc hậu và chậm tiến của Lãnh đạo Việt Nam”…

Cần phải khẳng định, đây là một chiêu trò trong rất nhiều mũi công kích chống phá của các thế lực thù địch, luôn tìm cách lôi kéo, lợi dụng giới trẻ để gieo rắc những tư tưởng, quan điểm đối lập, sai trái.

Chúng ta đều biết, từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn bởi thực dân, đế quốc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.…

Read more