NGUYỄN HỮU VINH – TỰ TÁCH MÌNH THÀNH Ổ NHÓM RIÊNG BIỆT PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC

Vừa qua, Nguyễn Hữu Vinh đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu bài “Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên từ đâu sinh ra”.

1. Trong đó, Y lấy quan điểm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của Đảng ta rồi suy diễn, rêu rao rằng “đảng đang tự tách mình ra thành một ổ nhóm riêng biệt đứng trên luật pháp và cả Hiến pháp”.

Khoản 3, Điều 4, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi rõ: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” và Điều lệ Đảng quy định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo xã hội, đề ra đường lối, chủ trương; Nhà nước tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng bằng chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật.…

Read more