Một câu hỏi ngu ngơ của Phạm Nhật Bình về giá trị văn hóa

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Điều này đã được thực chứng rõ nét qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử nhân loại. Ấy vậy mà, gần đây trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, đăng tải bài viết: “Phát triển giá trị văn hóa để làm gì?” của Phạm Nhật Bình. Nội dung bài viết cho rằng: “Văn hóa Việt Nam để phục vụ nghị quyết”, “Văn hóa phản động”, “Văn hóa độc tài”… Với cách hiểu trên cho thấy, y đã tỏ rõ là một kẻ không hiểu gì về giá trị văn hóa, con người và những chủ trương, đường lối  của Đảng ta về văn hóa. Bởi vì:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa

Ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta đã đề cập đến phát triển văn hóa dân tộc.…

Read more