SỰ XUYÊN TẠC CỦA TÂN PHONG

Vừa qua, trên Viettan.org Tân Phong có bài viết: “Văn hóa cộng sản”, cho rằng “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đang bị văn hóa cộng sản nghiền nát, nhào lặn thành văn hóa dị hợm, vô sỉ, giả dối, gây nhức nhối nhân tâm”. Thực tế, Tân Phong đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu văn hóa dân tộc, văn hóa Đảng ở Việt Nam.

Thứ nhất, đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam không phải là cái gì xa lạ, khó hiểu, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; lòng yêu thương, độ lượng, sống có nghĩa tình với con người; Tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.…

Read more