Không thể phủ nhận kết quả chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về trẻ em Việt Nam; bên cạnh những bài viết phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thì vẫn còn những tiếng nói ngược chiều, chỉ phê phán và phủ nhận hoàn toàn kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hòng gây hoang mang dư luận xã hội, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Trong bài viết “Việt Nam cần một cuộc cách mạng về quyền trẻ em”, Thái Hạo cho rằng: “không mấy ai thật sự có ý thức về quyền trẻ em”, “ta có thể chỉ trích, đánh mắng, bỏ mặc, bạo hành tinh thần trẻ em”. Đây là những luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em của Việt Nam.…

Read more